Akcija

Akcijos „Įsigyk kondicionierių šią vasarą LAIMĖK ANTRĄ UŽ 1 EUR“ sąlygos:
 
1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
1.1. Prekių platintojas ir Akcijos organizatorius yra UAB „LVG technologijos“, toliau tekste „Organizatorius“.
1.2. Su Akcija susijusius veiksmus vykdo UAB „LVG technologijos“, įmonės kodas 302249455, buveinės adresas: V. Kudirkos g. 37-2, Marijampolė.
1.3. Akcijos prizų distribuciją vykdo UAB „LVG technologijos“.

2. AKCIJOS VIETA
2.1. UAB „LVG technologijos“, buveinės adresas: V. Kudirkos g. 37-2, Marijampolė.

3. AKCIJOS TRUKMĖ
3.1. Akcija vyksta nuo 2020 m. birželio 15 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2020 m. rugpjūčio 30 d. (paskutinė Akcijos diena).
3.2. Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.

4. DALYVAVIMO SĄLYGOS IR ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS
4.1. Akcijoje negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai.
4.2. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo atitikti Akcijos rengimo sąlygų 4.1 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną bet kurio modelio Gree oro kondicionierių arba šilumos siurblį.
4.3. Norintys dalyvauti Akcijoje asmenys turi pirkti bent vieną oro kondicionierių arba šilumos siurblį Gree ir registruoti pirkimą parengtoje skrajutės formoje (Priedas Nr. 1), kurioje asmenys turės nurodyti žemiau pateiktą informaciją:
4.3.1. Vardą;
4.3.2. Pavardę;
4.3.3. Įrenginio modelį;
4.3.4. Įsigijimo datą;
4.3.5. Telefono numerį;
4.3.6. Adresą.
4.4. Skrajutę registracijai pateikia įrangą sumontavęs (perdavęs) asmuo.
4.5. Vieną skrajutės dalį saugo Akcijoje dalyvaujantis asmuo, kitą dalį perduoda įrangą sumontavusiam (perdavusiam) asmeniui, arba pristato adresu V. Kudirkos g. 37-2, Marijampolė
4.6. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną oro kondicionierių arba šilumos siurblį Gree ir registruodamas skrajutę.
4.7. Žaidime gali dalyvauti visi fiziniai asmenys (asmenys iki 18 metų gali dalyvauti Žaidime ir atsiimti prizus tik su raštišku tėvų/globėjų sutikimu arba jiems dalyvaujant), kurie Žaidimo metu įsigijo bent vieną Žaidime dalyvaujančius produktus ir juos užregistravo Žaidimo taisyklėse nurodytu būdu.
4.8. Po to, kai Žaidime dalyvauti norintis asmuo užpildo visą registracijai reikalingą informaciją, jis / ji turi pažymėti langelį, nurodantį, kad asmuo perskaitė ir sutinka su Žaidimo taisyklėmis ir sąlygomis.
4.9. Užsiregistruodamas dalyvis prisiima visą atsakomybę dėl registracijos formoje įvestų duomenų teisingumo ir tikslumo.
4.10. Neteisingi arba neišsamūs duomenys bus laikomi netinkamais ir nebus apdorojami, o tokius duomenis pateikęs asmuo bus pašalintas iš Žaidimo dalyvių sąrašo.
4.11. Žaidime dalyvaus visos užregistruotos unikalios skrajutės. Pasikartojantys skrajutės numeriai bus pašalinami iš Žaidimo ir joje nedalyvaus.
4.12. Skrajutės šaknelę būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir pateikti Žaidimo organizatoriams.
4.13. Šaknelės numeris turi būti aiškiai įskaitomas, be to, turi sutapti su nurodyta pirkimo data bei įsigyto produkto pavadinimu.
4.14. Jeigu prizo laimėtojas nepateikia registracinės skrajutės šaknelės arba minėtuose dokumentuose nurodyta informacija nesutampa su registracijos metu nurodytais duomenimis, prizas nėra išduodamas.
4.15. Apie dalyvius renkami asmens duomenys (vardas pavardė, telefono numeris, adresas,) bus renkami UAB “LVG technologijų” kaip dalyvių asmens duomenų valdytojas. Vienintelis šių duomenų apdorojimo tikslas yra nustatyti, paskelbti, susisiekti ir pristatyti prizą nugalėtojui. Visa asmeninė informacija yra laikoma konfidencialia. Dalyvių pateikta su Žaidimu susijusi informacija, įskaitant asmens duomenis, yra apdorojama remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatomis, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei teisėtu UAB “LVG technologijos“ interesu. Šis teisėtas interesas skirtas prekės ženklo pripažinimo stiprinimui. Šio Žaidimo metu surinkti asmens duomenys nebus perduodami jokiam kitam vietos ar užsienio subjektui, nebent įstatymas reikalauja kitaip.
4.16. Prašome atkreipti dėmesį, kad Žaidimo dalyviai, kaip duomenų subjektai, gali turėti kai kurias arba visas žemiau išvardintas teises, susijusias su mūsų apdorojama informacija:
− Pareikalauti, kad mes jums suteiktume prieigą prie informacijos;
− Pareikalauti, kad informacija būtų ištaisyta, atnaujinta arba ištrinta;
− Pareikalauti, kad esant tam tikroms aplinkybėms, mes apribotume informacijos naudojimą;
− Esant tam tikroms aplinkybėms, prieštarauti informacijos naudojimui;
− Atšaukti savo sutikimą, leidžiantį mums naudoti informaciją;
− Esant tam tikroms aplinkybėms, perkelti duomenis;
− Atšaukti pasirinkimą, leidžiantį mums naudoti informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais.
4.17. Duomenys saugomi Žaidimo metu ir 6 mėnesius po Žaidimo pabaigos.


5. PRIZAS
5.1. Pagrindinis prizas: Gree Lomo Eco 3,5 kW su montavimo darbais*.
* Jeigu nėra galimybės įrangą sumontuoti iki 3m trasa, už nestandartinį montažą organizatorius pasilieka teisę išrašyti papildomą sąskaitą.

6. AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
6.1. 2020 m. rugsėjo 01 dieną bus vykdomas 1 (vienas) pagrindinio prizo laimėtojo traukimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas.
6.2. Tuo atveju jei Akcijos laimėtojai negalėtų pateikti registracijos šaknelės, įrodančio oro kondicionieriaus arba šilumos siurblio Gree pirkimo, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam Akcijos laimėtojui nustatyti.

7. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
7.1. Akcijos laimėtojai bus skelbiami tinklapyje www.lvg.lt ir Organizatoriaus Facebook paskyroje per tris darbo dienas po traukimo.
7.2. Laimėtojai apie prizus bus informuoti trumpąja SMS žinute.

8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
8.1. Su laimėtoju bus asmeniškai susisiekiama registracijos metu nurodytu telefono numeriu. Jeigu Žaidimo laimėtojas yra nepilnametis, už jį / ją nurodytą informaciją turi pateikti vienas iš tėvų ar globėjų, taip pat turi būti pateikiami tapatybę ir/arba globą patvirtinantys dokumentai.
8.2. Norėdami atsiimti prizą, laimėtojai turės atsiųsti nugalėjusio šaknelės kopiją elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. akcijos nurodytu laikotarpiu. Kitu atveju, prizas laimėtojui nebus išduodamas.
8.3. Akcijos laimėtojams, kurie laimės Žaidimo prizus ir atitiks / įvykdys Akcijos rengimo sąlygas, prizai bus sumontuojami Akcijos Organizatoriaus sąskaita. Laimėtojo nurodomoje vietoje.
8.4. Akcijos rengėjai neatsako už galimus Akcijos laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus. Atsiimdami prizą laimėtojai patvirtina, kad neturi jokių nusiskundimų dėl Žaidimo prizo ir atsisako teisės pareikšti skundą Žaidimo organizatoriui ar kitoms instancijoms.
8.5. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
8.6. Akcijos rengėjai turi teisę pašalinti Akcijos dalyvį iš lošimo ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Akcijos dalyvis neatitinka Akcijos rengimo sąlygų. Organizatorius nėra atsakingi už dalyvio pašalinimą iš Žaidimo ir atsisakymą išduoti jam prizą, jeigu Žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, pateikia neteisingus arba neišsamius duomenis arba, jeigu neįmanoma susisiekti su prizo laimėtoju dėl nuo Žaidimo organizatoriaus valios nepriklausančių aplinkybių.

9. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
9.1. Šiame dokumente nurodytos Žaidimo taisyklės yra galutinės ir vienodos visiems Žaidimo dalyviams.
9.2. Žaidimo dalyviai turi teisę pareikšti skundus, susijusius su Žaidimo vykdymu, iki 2020 m. Rugsėjo 04 d., pateikdami raštišką pareiškimą UAB „LVG technologijos” V. Kudirkos g. 37-2, LT-68305 Marijampolė arba skambindami telefono numeriu +370 644 42233.
9.3. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.
9.4. Visi skundai bus sprendžiami remiantis protingumo principu bei Lietuvos Respublikos įstatymais.

10. PAPILDOMA INFORMACIJA
Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonu +370 644 42233 arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1 Priedas
Loterijos registracijos skrajutį